Klimaat

Bandenspanning, klimaatbeleid en CO2-uitstoot.
Neem bandenspanning mee in uw klimaatbeleid en bespaar direct op uw CO2 uitstoot.
De maatregel om autobanden op spanning te brengen is in het klimaatakkoord opgenomen als kostenefficiënte maatregel die veel CO2 besparing met zich meebrengt. De potentiële klimaatbesparing van alleen al de maatregel om alle auto’s in Nederland met goed opgepompte banden te laten rijden, kan jaarlijks tot 0,4 megaton CO2-uitstoot voorkomen.

Rijden met een goede bandenspanning levert een directe en meetbare klimaatbijdrage op:

  • Het verminderen van CO2-uitstoot
  • Minder fijnstof
  • Het terugdringen van microplastic: slijtage van autobanden zijn een belangrijke oorzaak
  • Stiller rijden

Met het plaatsen van een Slimme Bandenpomp of het inzetten van de Service op Locatie kunt u zichtbaar maken dat u het klimaat(beleid) serieus neemt, bijvoorbeeld op uw website of op Social media. 

Maatregel 40 Puntenplan Urgenda
Door Urgenda is samen met ruim 700 organisaties op 24 juni 2019, 4 jaar na het winnen van de Klimaatzaak in Den Haag het 40 Puntenplan gepresenteerd en overhandigd aan het kabinet. De 40 maatregelen zijn een handreiking en laat zien dat het kan om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020. Een van die maatregelen, nummer 27, is het op de juiste spanning brengen van de banden. Lees hier meer over het 40 Puntenplan en maatregel 27. Inmiddels is het plan uitgebreid naar het 54 Puntenplan. 

Luchtpomponderzoek CE Delft
‘’Zelf je autoband oppompen blijkt in de praktijk vaak niet tot de gewenste bandenspanning te leiden.’’

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat 79% van de gebruikers voor gebruik van de gangbare luchtpompen onderspanning heeft. Echter heeft 51% nog steeds onderspanning na het oppompen van de banden bij deze gangbare luchtpompen. Nog opvallender: 37% van de automobilisten rijdt weg met een lagere bandenspanning dan waarmee ze kwamen! Lees hier meer over de uitkomsten van het onderzoek én de mogelijkheid om de gegevens van het onderzoek te ontvangen. 

Minder CO₂-uitstoot
Rijden met onderspanning levert veel extra luchtvervuiling op. Elke liter brandstof die niet wordt verbruikt, voorkomt de uitstoot van bijna 1,2 liter ruwe olie. Bij winning, transport en raffinage komt ook CO₂ uitstoot kijken. Per auto kan dat circa 22 liter per jaar schelen.

Minder NOx uitstoot
Bij de verbranding in een motor komen ook NO en NO₂ (samen NOx genaamd) vrij. Dat is een stofje wat smog veroorzaakt, de luchtwegen irriteert, Ozon aantast, het broeikaseffect versterkt en zure regen veroorzaakt. Onderzoek van o.a. TNO laat duidelijk een relatie zien tussen het rijden met onderspanning en extra uitstoot van NOx. Een Dieselauto stoot met onderspanning gemiddeld 0,9 % extra NOx uit en een benzineauto zelfs 1,5 %.  Lees meer over dit onderwerp in onze blog over stikstof en onderspanning

Minder fijnstof
Fijnstof is een verzamelnaam voor allerlei kleine deeltjes in de lucht, van zandkorrels en roetdeeltjes tot stukjes afgesleten autoband (= bandenslijpsel). De Open Universiteit deed onderzoek naar fijnstof en schatte dat 3 tot 7 % van het jaarlijks geproduceerde fijnstof uit bandenslijtstof bestaat.

Uit Brits onderzoek van Emissions Analytics (2020), een onafhankelijk onderzoeksbureau, blijkt dat autobanden tot 1000 keer meer fijnstof dan benzine- en dieselmotoren produceren. Volgens het onderzoek zijn schadelijke deeltjes van banden een zeer ernstig en groeiend milieuprobleem, dat wordt verergerd door de toenemende populariteit van grote, zware voertuigen zoals SUV’s en de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, die zwaarder zijn dan standaardauto’s vanwege de batterijen.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leven in Nederland jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijnstof. Onderzoek van TNO laat zien dat maar liefst 3,2 % van alle fijnstof uitstoot is te voorkomen door te rijden met de juiste bandenspanning.

Plastic Soup
Uit onderzoek van Arcadis (2018) belandt naar schatting wereldwijd jaarlijks tussen de 4,8 en 12,7 miljoen ton plastic in zee. De resultaten maken duidelijk dat bandenslijtsel één van de grootste bronnen van microplastics in water is. Het aandeel van deze bron is circa 40%. Een andere grote bron is verf (15%). Het aandeel van de bron schurende reinigingsmiddelen is kleiner dan 0,1%. In onderstaande figuur zijn de verschillende herkomst en hoeveelheden (emissies) van microplastics weergegeven. Hieruit is op te maken dat de emissies van autobanden circa 1000 keer groter is dan die van schoonmaakmiddelen.

Minder slijtage
Goed opgepompt banden slijten minder hard. Dit bespaart ook CO2. Elke band vertegenwoordigt namelijk circa 27 kilogram CO. Daarnaast is bandenslijpsel een belangrijke bron van microplastic in het milieu. Elke besparing hierop is een verbetering. 

3 veelgestelde vragen over de Slimme Bandenpomp en bandenspanning

Hoeveel bespaart een Slimme Bandenpomp op CO₂ en benzine?

Elke liter brandstof die je niet verbruikt, voorkomt de uitstoot van bijna 1,2 liter ruwe olie. Bij winning, transport en raffinage komt immers ook CO₂ uitstoot kijken. Als alle auto’s in Nederland hun banden netjes zouden oppompen, liefst iets meer, levert dat een besparing op van ruim 175 miljoen liter. Dat is per auto circa 22 liter.

Omdat er ook miljoenen banden (ja, dat is echt een heel grote stapel!) minder slijten door met de juiste spanning te rijden, levert dit ook een flinke vermeden post aan CO2 uitstoot op. Elke band vertegenwoordigt namelijk circa 27 kilogram CO₂. Deze twee besparingen samen, leveren jaarlijks in potentie 600.000.000 kilogram CO₂ besparing op. Dat is 0,6 Megaton… en dat is heel veel volgens de kenners!

Als de banden zacht zijn, levert dat met rijden meer rolweerstand op. Om deze weerstand te overwinnen is dus meer energie nodig, de motor moet harder werken. Geen probleem, voor de motor. Wel voor je brandstofverbruik. Dat gaat namelijk omhoog, want er is meer energie nodig om dezelfde snelheid te halen. Volgens schattingen van de ANWB en SenterNovem bedragen de kosten van onderspanning circa 2 tot 5% van de totale hoeveelheid verbruikte brandstof per jaar. Dit komt voor een benzine personenauto die 1 op 15 rijdt en jaarlijks 20.000 kilometer aflegt, neer op snel 50 euro per jaar.

Telt een goede bandenspanning mee in de CO₂ Prestatieladder?

De CO₂ Prestatieladder is een instrument om (grote) bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO₂ bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De CO₂ Prestatieladder kent 5 treden die globaal gezien per trede een korting van 2 % opleveren.

Doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂ uitstoot (en die van hun leveranciers) te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Het instrument stimuleert bedrijven die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden te zoeken naar verdere mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen.

Band op Spanning: op trede 3 gehonoreerd

De service op locatie en de Bandenpomp zijn maatregelen die op niveau drie meetellen. Wij worden dan ook steeds vaker benaderd door bedrijven die bezig zijn met dit instrument. Zo zien wij dit krachtige instrument in de praktijk gebruikt worden en daarmee is het een erg succesvolle manier om de CO2 uitstoot terug te dringen.

Telt een goede bandenspanning mee voor het Greenkey keurmerk?

GreenKey is een veel gebruikt keurmerk voor duurzame bedrijven in de horeca en recreatiesector. Ook vergader en congreslocaties gebruiken deze methode om zich te onderscheiden op duurzaamheid. Het certificaat kent drie niveaus: brons, zilver en goud. Hoe meer milieumaatregelen een bedrijf heeft ingevoerd, hoe hoger het ‘milieuvriendelijke’ niveau.

Binnen de GreenKey wordt specifieke aandacht gegeven aan het vervoersmanagement van de onderneming. Daarbij is het doel om de gevolgen van het verkeer en vervoer van en naar de inrichting (van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen) zodanig worden beïnvloed dat de milieubelasting wordt teruggedrongen. Daarbinnen hebben de volgende aspecten de aandacht: energiebesparing, verbetering van de luchtkwaliteit, minder CO2 uitstoot, vermindering van verkeerslawaai en de verbetering van de bereikbaarheid.

Band op Spanning scoort hier goed op de 4 eerste punten en wordt door Greenkey dan ook gewaardeerd als maatregel in de puntentelling voor het certificaat.